Tại oQuaa, chúng tôi cam kết trách nhiệm xã hội với mong muốn hỗ trợ cộng đồng trên toàn cầu mà chúng tôi tương tác và thúc đẩy nơi làm việc an toàn và tôn trọng. Đọc về Luật Minh bạch trong Chuỗi Cung ứng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi để hỗ trợ cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Là những người Việt Nam và công dân toàn cầu tự hào, chúng tôi ở oQuaa cam kết đảm bảo rằng công ty của chúng tôi và các công ty mà chúng tôi làm việc không bị ép buộc lao động. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang làm trên một số biện pháp quan trọng như sau:

Chúng tôi làm việc với một chuỗi các bên liên quan và các đối tác kinh doanh rộng lớn, đa dạng và chúng tôi mong muốn họ tuân thủ các thực tiễn kinh doanh có đạo đức phù hợp với chúng tôi.

Là một công dân có trách nhiệm trong công ty, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn được duy trì trong suốt chuỗi cung ứng của chúng tôi: những công nhân được đối xử công bằng, được bồi thường công bằng, phù hợp với tất cả các luật áp dụng.

Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình nội bộ cho các nhà cung cấp của chúng tôi và đánh giá chúng hàng năm bằng cách sử dụng nguồn thông tin của oQuaa và bên thứ ba, bao gồm cả việc kiểm tra tại chỗ (theo lịch trình và không báo trước).

Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp của chúng tôi chứng nhận họ tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

Chúng tôi đào tạo nhân viên oQuaa của chúng tôi tham gia chuỗi cung ứng của chúng tôi về những vấn đề này và sẽ chấm dứt hợp đồng với bất kỳ nhà cung cấp nào đã vi phạm chính sách này.

Chúng tôi tin tưởng vào việc chia sẻ các biện pháp này như là một cách để tôn vinh những nỗ lực của hành động này và cam kết của chúng ta đối với một sản phẩm không bị cưỡng bức lao động.

Quy tắc ứng xử
OQUAA và các đối tác, nhà cung cấp và nhà thầu của họ (cùng với oQuaa, “Chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) tin rằng trách nhiệm đầu tiên của chúng tôi là cho nhân viên của chúng tôi. Để giữ gìn niềm tin này, chúng tôi cam kết đối xử công bằng với nhân phẩm và sự tôn trọng, và chúng tôi cam kết đảm bảo hành vi đạo đức và trách nhiệm trong tất cả các hoạt động của chúng tôi. Là một phần cam kết của chúng tôi, Chúng tôi tin tưởng vào việc kinh doanh với các đối tác, nhà cung cấp và nhà thầu chia sẻ cam kết này và những người tối thiểu phải tuân thủ Quy tắc Ứng xử này và duy trì tuân thủ đầy đủ các luật, các quy tắc và quy định.

MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC:
Chúng tôi sẽ thông qua và tuân thủ các quy tắc và điều kiện làm việc tôn trọng người lao động, và tối thiểu là bảo vệ quyền của họ theo luật pháp và các quy định quốc gia và quốc tế về lao động và an sinh xã hội. Chúng tôi sẽ tiến hành kinh doanh một cách có đạo đức và không tìm cách đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các phương thức phi đạo đức hoặc không trung thực. Tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ được thực hiện với sự toàn vẹn và đáng tin cậy nhất.

CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG:
Chúng tôi sẽ không sử dụng lao động cưỡng bức, bao gồm lao động trong nhà tù, lao động bị ràng buộc, lao động có thu nhập, hoặc bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức nào khác. Chúng tôi sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn và thủ tục áp dụng tại địa phương và quốc gia liên quan đến việc cấm lao động và buôn bán người.

LAO ĐỘNG TRẺ EM:
Chúng tôi chỉ tuyển dụng những người lao động ít nhất là những người có độ tuổi cao nhất trong các độ tuổi sau: (i) 15 tuổi (hoặc 14 tuổi, phù hợp với thực tiễn Tổ chức Lao động Quốc tế đối với các nước đang phát triển, pháp luật của nước sản xuất cho phép ngoại lệ như vậy); (ii) tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc; hoặc (iii) độ tuổi lao động tối thiểu tại địa phương. Không ai dưới 18 tuổi sẽ thực hiện công việc nguy hiểm (nghĩa là công việc do bản chất hoặc hoàn cảnh mà nó được thực hiện có thể gây hại cho sức khoẻ hoặc sự an toàn của người đó). Chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức chính phủ, nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ do oQuaa và các nhà cấp phép xác định để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với bất kỳ trẻ em nào được giải phóng khỏi công việc do việc thực thi Bộ Nguyên tắc này.

Chúng tôi sẽ đối xử với mọi nhân viên với sự tôn trọng và nhân phẩm. Không nhân viên nào phải chịu sự quấy rối hoặc lạm dụng về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc bằng lời nói. Chúng ta sẽ không sử dụng hay dung tụng bất kỳ hình thức trừng phạt thân thể nào.

QUẤY RỐI VÀ LẠM DỤNG:

Chúng tôi sẽ đối xử với mọi nhân viên với sự tôn trọng và nhân phẩm. Không nhân viên nào phải chịu sự quấy rối hoặc lạm dụng về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc bằng lời nói. Chúng ta sẽ không sử dụng hay dung túng bất kỳ hình thức trừng phạt thân thể nào.

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ người nào trong các vấn đề về việc làm (bao gồm thuê, bồi thường, thăng tiến, kỷ luật, chấm dứt hoặc nghỉ hưu) dựa trên giới tính (ví dụ như biểu hiện giới tính, nhận dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, mang thai, chủng tộc (ví dụ quốc tịch, tổ tiên , nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc, quốc tịch), tôn giáo, tuổi tác, quan điểm chính trị, khuyết tật thể chất hoặc tinh thần (ví dụ như tình trạng sức khoẻ (đặc điểm di truyền hoặc di truyền), thông tin di truyền bao gồm lịch sử y tế gia đình), tình trạng hôn nhân, hoặc dịch vụ trong bộ đồng phục dịch vụ.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG:
Chúng tôi sẽ cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh (i) để ngăn ngừa tai nạn và tổn thương sức khoẻ phát sinh từ, liên quan hoặc xảy ra trong quá trình làm việc hoặc do hoạt động của các cơ sở của chúng tôi, phù hợp với tất cả các luật , các quy định hoặc tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và (ii) với các điều kiện làm việc không gây nguy hại nghiêm trọng, không có các nguy cơ đã biết và / hoặc những nguy hiểm được công nhận nghiêm trọng. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của bất kỳ luật, quy định hoặc tiêu chuẩn nói trên, Chúng tôi sẽ áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn. Chúng ta sẽ tìm và sửa chữa các vấn đề về an toàn và sức khoẻ, và cố gắng loại bỏ hoặc giảm bớt nguy hiểm trong môi trường làm việc. Chúng tôi sẽ đảm bảo tối thiểu (i) tiếp cận hợp lý nước uống và các thiết bị vệ sinh, (ii) an toàn hỏa hoạn, và (iii) ánh sáng và thông gió đầy đủ. Ngoài ra, Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp có trách nhiệm để giảm nhẹ các tác động tiêu cực mà môi trường làm việc mang lại.

BẢO VỆ HỢP TÁC:
Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi có thể sử dụng các quyền của họ theo luật để báo cáo hoặc từ chối tham gia vào các hoạt động hoặc điều kiện có thể dẫn đến vi phạm luật, quy tắc hoặc quy định của tiểu bang hoặc liên bang mà không có hành động trả đũa và phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ không thực hiện, chấp nhận hoặc thực thi bất kỳ quy tắc, quy định hoặc chính sách nào ngăn cản một nhân viên làm người tố cáo. Chúng tôi sẽ không trả đũa người lao động vì đã thực hiện các quyền của họ theo luật pháp.

TỰ DO HIỆP HỘI VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ:
Chúng tôi sẽ công nhận và tôn trọng quyền của nhân viên đối với tự do hiệp hội và thương lượng tập thể với các đại diện thương lượng do họ lựa chọn phù hợp với Công ước 87 của Tổ chức lao động quốc tế bảo vệ quyền tự do hội họp và quyền tổ chức. Không nhân viên nào sẽ bị sách nhiễu, hăm dọa hoặc trả đũa vì những nỗ lực của họ để tự do liên kết hoặc thương lượng một cách tập thể. Chúng tôi sẽ cho phép các nhà tổ chức công đoàn tiếp cận được hợp lý với nhân viên và phải công nhận sự lựa chọn của nhân viên.

GIỜ LÀM VIỆC:
Ngoại trừ các trường hợp kinh doanh bất thường, nhân viên lương bổng theo giờ của chúng tôi và / hoặc theo hạn ngạch sẽ (i) không phải làm việc nhiều hơn (a) 48 giờ một tuần và 12 giờ làm thêm giờ hoặc (b) giới hạn về mức lương thường xuyên và giờ làm thêm được pháp luật của nước sản xuất cho phép, hoặc nếu pháp luật của quốc gia đó không giới hạn số giờ làm việc, tuần làm việc thường xuyên ở nước đó cộng với 12 giờ làm thêm giờ; và (ii) được hưởng ít nhất 24 giờ liên tục nghỉ ngơi trong mỗi khoảng thời gian 7 ngày. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ hạn ngạch sản phẩm nào cũng được điều chỉnh để có thể đạt được hợp lý trong khoảng thời gian 8 giờ. Tất cả các công việc làm thêm phải được sự đồng ý. Chúng tôi sẽ không yêu cầu làm thêm giờ một cách thường xuyên và sẽ bồi thường cho tất cả các công việc làm thêm giờ với mức phí cao như được yêu cầu hợp pháp tại nước sản xuất hoặc ở những nước không có pháp luật như vậy ở mức ít nhất bằng với số giờ bình thường tỷ lệ bồi thường.

LƯƠNG:
Mỗi người lao động có quyền được hưởng lương cho một tuần làm việc bình thường đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người lao động và cung cấp một số thu nhập tùy ý. Chúng tôi phải trả ít nhất mức lương tối thiểu hoặc tiền lương hiện hành phù hợp, tùy theo mức nào cao hơn, tuân thủ tất cả các yêu cầu về tiền lương và cung cấp bất kỳ khoản trợ cấp nào theo luật pháp hoặc hợp đồng. Nếu bồi thường không đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người lao động và cung cấp một số khoản thu nhập tùy ý, Chúng tôi sẽ làm việc với oQuaa nếu thích hợp để thực hiện các hành động thích hợp nhằm dần dần thực hiện mức đền bù.

QUYỀN BÌNH ĐẲNG:
Chúng tôi tin rằng đảm bảo và bảo vệ các quyền bình đẳng là rất quan trọng, và do đó, ngoài các biện pháp bảo vệ được nêu ở trên, phải tuân theo các hướng dẫn cụ thể sau:

1. Mọi người lao động sẽ được hưởng mức thù lao như nhau, bao gồm cả phúc lợi, đối xử bình đẳng, đánh giá ngang nhau về chất lượng công việc của họ, và cơ hội bình đẳng để lấp đầy tất cả các vị trí bất kể giới tính hay bất cứ lớp học được bảo vệ nào khác;

2. Các xét nghiệm mang thai sẽ không phải là điều kiện làm việc, cũng không phải là yêu cầu của nhân viên. Người lao động sẽ không bị buộc hoặc ép phải sử dụng biện pháp tránh thai;

3. Chúng tôi sẽ cung cấp và đảm bảo rằng các nhà thầu phụ của chúng tôi cung cấp, dịch vụ thích hợp và nhà ở cho công nhân nữ liên quan đến việc mang thai. Người lao động nghỉ phép sẽ không bị sa thải, cũng như không bị sa thải, mất thâm niên hoặc khấu trừ tiền lương do mang thai và sẽ có thể trở lại làm việc trước đây cùng mức lương và lợi ích;

4. Lao động nữ sẽ không bị phơi nhiễm với các điều kiện gây nguy hại cho sức khoẻ sinh sản của họ (ví dụ như phơi nhiễm với các mối nguy, kể cả keo và dung môi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của chúng), trừ khi có sự bảo vệ cẩn thận.

QUY ĐỊNH CHUNG:
Chúng tôi xác nhận rằng: (i) Chúng tôi đã thông báo cho nhân viên của chúng tôi về các tiêu chuẩn tại nơi làm việc cả bằng miệng và thông qua việc niêm yết các tiêu chuẩn ở một vị trí nổi bật và đã có những nỗ lực khác để giáo dục nhân viên về các tiêu chuẩn một cách thường xuyên; (ii) Chúng tôi không sử dụng bất kỳ nhà thầu phụ nào mà không thông báo cho oQuaa; và (iii) Là nhà cung cấp cho oQuaa.